Friday, June 5, 2009

RPH pemulihan dan pengayaan

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun : 4 Epsilon
Tarikh : 23 April 2008
Masa : 60 minit
Bilangan murid : 20 orang
Tajuk : Kesenian dan kebudayaan
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

i. Melafazkan pantun dengan intonasi dan sebutan yang betul.
ii. Mengenal pasti isi penting dan menyusun isi penting berdasarkan
bahan rangsangan
iii. Menyenaraikan kata adjektif yang terdapat dalam pantun .
Fokus Utama :

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.
Aras : 2 (i) Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta.

Fokus Sampingan :

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Aras : 2 (i) Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya
penyampaian yang betul.

Kemahiran bahasa : Mendengar dan bertutur , membaca dan menulis
Tatabahasa : Kata adjektif , ayat tunggal dan ayat majmuk
Kosa kata : Merayau , tarian , nyanyian , mengiringi dan gugur .
Ilmu : Kajian Tempatan.
Nilai Murni : Kerajinan, patriotisme dan semangat bekerjasama.
Kemahiran berfikir : Menganalisis
Kecerdasan pelbagai : Verbal – linguistik dan intrapersonal
Kajian masa depan : Menjangka akibat
ICT : Tutorial
Strategi : Kontekstual , direktif dan metakognatif
Pengetahuan Sedia ada : membina ayat.
: mengetahui serba sedikit mengenai budaya yang ada
di Malaysia.
Bahan Bantu Mengajar : Hampran grafik Pantun
: Komputer riba
: LCD
: Pengurusan grafik
: Lampiran kerja


Aktiviti :

Markah/masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

Set Induksi :

5 minit

1. Apakah kesenian
yang popular di
Malaysia?

2. Siapa yang pernah
melihat persembahan
kesenian?

3. Waktu bilakah acara kesenian selalu diadakan?

• Guru bertanya kepada murid tentang kesenian yang popular di Malaysia.

• Guru dan murid bersoal
jawab dengan murid
tentang perkara
tersebut .

• Guru mengaitkan
jawapan murid
dengan tajuk
pelajaran .


Strategi:

Soal jawab

Nilai:

Menghargai


Langkah 1

( 10 minit )


Sajak


• Guru memaparkan
pantun di layar putih.

• Guru membaca
pantun dan diikuti
oleh murid .

• Guru memilih beberapa
orang murid secara
rawak dan meminta
mereka untuk membaca
pantun tersebut .

• Guru membetulkan
kesilapan murid
sekiranya ada .
BBM:

Persembahan grafik
pantun
Komputer riba
LCD

Nilai:

Kerjasama
Berani

Langkah 2

( 20 minit )

Pantun
• Murid dibahagikan
kepada empat
kumpulan dan
dikehendaki
membincangkan isi-
isi penting
yang terdapat dalam
setiap rangkap pantun tersebut.

• Wakil bagi setiap
kumpulan diminta
ke hadapan kelas dan
membentangkan
hasil perbincangan.

• Guru dan murid bersoal
jawab tentang isi
perbincangan yang
diperolehi.

• Guru mengedarkan
lampiran pengurusan
grafik kepada murid –
murid .

• Murid – murid di minta
untuk mencatatkan isi
perbincangan di dalam
lampiran tersebut .


BBM:

Hamparan grafik
pantun
Pengurusan grafik

Strategi:

Perbincangan
Pembentangan

Nilai:

Kerjasama
Berani

Langkah 3

( 20 minit )
Pemulihan dan Pengayaan

Kata Adjektif


Terang

Gelap

Enak

Pahit

Lebat

Masam

Aman

Indah
• Guru mengedarkan
lampiran kerja kepada
murid – murid .

• Murid – murid
dikehendaki
menyenaraikan kata
adjektif yang terdapat
dalam setiap rangkap
pantun .• Guru mencatatkan kata
adjektif yang telah
disenaraikan oleh murid
di papan tulis .

• Guru membahagikan
murid – murid kepada
dua kumpulan iaitu
kumpulan pengayaan
dan kumpulan
pemulihan.

• Guru meminta murid –
murid dari kumpulan
pengayaan untuk
membuat ayat majmuk
manakala kumpulan
pemulihan membuat
ayat tunggal berdasarkan
kata adjektif yang telah
dicatatkan di papan tulis .

BBM:

Hamparan grafik pantun
Lampiran kerja

Strategi:

Perbincangan
Pembentangan
Nilai:

Kerjasama
Berani

Penutup :

5 minit

Penutup kognatif :

Apakah yang telah kamu pelajari sebentar tadi?

Penutup Sosial :

Apakah perasaan kamu setelah mempelajari tajuk hari ini?

• Murid-murid menyebut secara beramai-ramai kata adjektif yang telah dipelajari pada hari ini .

• Guru membuat
penutup kognatif dan sosial.

Kerja rumah :

Mengumpul gambar-gambar alat muzik tradisional dalam buku skrap.

Nilai Murni :

Menghargai
Refleksi / ulasan
Berdasarkan pemerhatian saya semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran , saya mendapati murid – murid sudah dapat membaca pantun dengan menggunakan intonansi dan nada suara yang betul . Murid – murid juga dapat mengenali beberapa jenis kebudayaan yang terdapat di Malaysia . Kebolehan murid - murid dari kumpulan pemulihan dalam menghasilkan ayat tunggal yang baik juga dapat dipertingkatkan .

Saturday, October 11, 2008

Ceper

Permainan ini hampir sama bentuknya dengan 'main koba' tetapi bahan yang digunakan adalah berbeza. Bahan-bahan yang dijadikan alat permainan ini ialah tutup botol minuman yang diperbuat daripada timah dan ia dileperkan. Satu lagi alat yang digunakan ialah kepingan serpihan batu seperti yang digunakan dalam permainan koba.

Sorok-Sorok

Permainan ini merupakan permainan masa lapang. Di sesetengah tempat ia dipanggil dengan nama 'main ibu' atau 'main induk'. Permainan sorok-sorok dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang dan selebih-lebihnya sepuluh orang. Ia lebih sesuai dimainkan oleh kanak-kanak lelaki. Namuin demikian, ada juga kumpulan kanak-kanak perempuan yang bermain sorok-sorok sesama mereka. Tujuan permainan ini adalalah untuk mencari pemain-pemain yang menyorokkan diri di sesuatu tempat.